Co je komunitní plánování?

Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři

Je to zajištění a dostupnost sociálních služeb ve městě, nejprve jsou zmapovány potřeby veřejnosti jejím zainteresováním do plánování a sestavení realizačního týmu.

Je potřeba, aby spolupracovali tři nejdůležitější aktéři, a to je zadavatel (MěÚ), realizátor (Sociální a zdravotní výbor) a uživatel (veřejnost).

Komunitním plánováním (KP) se začalo město Buštěhrad zabývat v roce 2018 a do problému byly uvedeny paní Zdeňka Vestfálová a Stanislava Šumná. Ve spolupráci s paní PhDr. Miladou Záborcovou  Ph. D., se snažily KP pro město Buštěhrad vytvořit a zapojit do něj občany.

Na stránkách Buštěhradského zpravodaje byli občané seznámeni s pojmem komunitní plánování, v roce 2019 byly osloveny všechny organizace. V současnosti je výsledkem jednání zřízení informačních webových stránek za podpory MěÚ Buštěhrad. Tyto stránky jsou živým organismem, do kterého budeme postupně přidávat informace, které by měly občanům pomoci v jejích situacích. Nikdo z nás není odborník, pouze zprostředkovatel, s tím je potřeba počítat.

Podstata komunitního plánování sociálních služeb

Zřízení Komunitního plánu (KP) je povinné pro krajské úřady a přispívá k rozšiřování a dostupnosti sociálních služeb (SS).

Město Buštěhrad se zapojilo dobrovolně, aby zjistilo potřeby občanů na svém území. Posláním KP je zajišťování jejich dostupnosti.

Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování SS v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny.

Slovo komunitní dává tušit, že celé plánování SS probíhá za účasti komunity – v případě SS se tedy jedná zejména o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů SS, ale i další veřejnosti, jíž je téma sociálních služeb blízké.

Uživatelé sociálních služeb

Nejdůležitějšími účastníky KP jsou uživatelé – klienti sociálních služeb.

Uživateli rozumíme občany v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, kteří služby využívají a kterým jsou určeny.

Jejich pohled je v KP sociálních služeb nepostradatelný, právě oni mohou vyjádřit svůj pohled, zviditelnit své zájmy, přímo se vyslovit k tomu, co vnímají jako nejlepší a nejpotřebnější, a spolupodílet se tak na utváření podoby SS.

Poskytovalé sociálních služeb

Poskytovatelem SS jsou v případě Buštěhradu DPS Buštěhrad (Dům s pečovatelskou službou), v celostátním měřítku jsou to subjekty, které služby poskytují a nabízejí, bez ohledu na to, zda se jedná například o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí, nebo krajem, případně státem.

Zadavatelé sociálních služeb

Zadavateli SS rozumíme zejména obce a kraje, v našem případě město Buštěhrad, které uznává svou odpovědnost za zajišťování sociálních služeb.

Veřejnost

Veřejností máme na mysli všechny ostatní zájemce, kterým nejsou SS a jejich fungování a poskytování lhostejné a jsou schopni přispět k vytvoření plánu nebo jeho realizaci.

Proces plánování

V budoucnu se budeme nadále snažit setkávat se zástupci jednotlivých skupin a v rámci společné práce realizovat konkrétní opatření a požadavky.

Proces KP je složitý a náročný, nicméně budeme nadále pracovat na jeho vytvoření.