Vztahové problémy

Ada+

adiktologická ambulance pro děti a dorost

Telefon:

E-mail: terapie@zsi-kladno.cz

Web

Adresa:

 • Jana Palacha 1620 (2. patro), Kladno
 • Především pomoc pro závislé
 • Zajišťuje pravidelný poradenský kontakt s terapeuty jež poskytují sociálně terapeutické činnosti, poradenství v oblastech práva, psychologie a v oblasti vzdělávání, psychodiagnostickou činnost, edukaci, psychoterapii individuální, párovou, manželskou, rodinnou a skupinovou, nácvik sociálních a komunikačních dovedností, řešení problematiky komunikace, pochopení motivace sociálního chování druhých osob, vzájemného pochopení, empatie, schopnosti akceptace sebe i druhých osob
 • Individuální přístup ke všem členům v rodině
 • Individuální konzultace záleží na domluvě
 • Preventivní skupina pro děti (10 - 13 let) - pátek 14:00 - 15:00 hod.
 • Pro rodiče Skupinová terapie - 1x měsíc
 • Skupinová terapie každý týden dvě skupiny pro klienty látkově závislé

 • Pro klienty s nelátkovou závislostí (např. gambling apod.) středa 15:00 - 16:30 hod. 

 • Rodinné terapie - 1x za měsíc dle domluvy

 • Seberozvojové aktivity - dle domluvy, min 1x za 2 měsíce

Přijímací den nových klientů

St     8:00 - 15:00     (i bez předchozího objednání)

Zájemci o program se mohou telefonicky, písemně či osobně domluvit i na jiný termín první návštěvy.

Centrum sociálních služeb Praha

Intervenční centrum - pro osoby ohrožené domácím násilím

Telefon: 281 911 883

               734 510 292

E-mail: icpraha@csspraha.cz

Web

Adresa: Chelčického 39, Praha 3 - Žižkov

 • Poskytují pomoc při řešení sociálně právních a právních problémů v souvislosti s domácím násilím

 • Snaží se o stabilizaci psychického stavu klientů

 • Podpora klientů v aktivitách, které vedou k získání větší samostatnosti a sebevědomí při řešení situace

 • Nabízejí komplexní informační servis o možnostech řešení domácího násilí, pomoc při orientaci v právech a právem chráněných zájmech

 • Mají program Viola, který se zaměřuje přímo na osoby působící násilí na jiných, více informací zde

 • Děti se na centrum mohou obrátit také v doprovodu zákoného zástupce nebo na doporučení, jak to funguje zde

Provozní doba

Po     8:00 - 18:00     (8:00 - 8:30 a 17:30 - 18:00 pouze pro objednané klienty)

Út     8:00 - 19:00     (8:00 - 8:30 a 17:30 - 19:00 pouze pro objednané klienty)

​St     8:00 - 19:30     (8:00 - 8:30 a 16:30 - 19:30 pouze pro objednané klienty)

​Čt     8:00 - 19:00     (8:00 - 8:30 a 16:30 - 19:00 pouze pro objednané klienty)

​Pá     8:00 - 15:00     (8:00 - 8:30 a 14:00 - 15:00 pouze pro objednané klienty)

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Telefon: 776 504 392

E-mail: iva.duskova@csspraha.cz

Web

Adresa: Dejvická 18, Praha 6

 • Manželská a partnerská poradna
 • Pomůže vám řešit jakékoli problémy týkající se vašeho vztahu nebo rodiny
 • Řeší předrozvodovou a rozvodovou fázi
 • Je možno domluvit spolupráci i s dětmi

Pracovní doba

Po     7:00 - 14:00

Út     7:00 - 15:00

St     7:00 - 18:30

Čt     7:00 - 17:00

Pá     7:00 - 13:30 (ne každý)

Dětské centrum Kladno p. o.

Telefon: 312 267 401

E-mail: info@dckl.cz

Web

Adresa:

 • Brjanská 3079, Kladno
 • Cílem je včasná diagnostika dítěte, stanovení prognózy rozvoje dítěte, práce s dítětem popř. rodinou a navrácení dítěte do původního prostředí nebo umístění do náhradní rodinné péče
 • Poskytují dětem komplexní interdisciplinární péči, zejména zdravotní péči diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní, psychologickou, poradenskou, konzultační
 • Poskytují zaopatření, kterým se rozumí uspokojování základních životních potřeb dítěte včetně ubytování, stravování, ošacení, výchovné činnosti, psychologické a jiné obdobné péče a pomoci
 • Můžeme též poskytnout ubytování ženám v průběhu těhotenství, je-li z důvodu nepříznivé životní situace ohroženo jejich zdraví

Intervenční centrum

Pro osoby ohrožené domácím násilím

Telefon:

E-mail: icpraha@csspraha.cz

Web

Adresa:

 • Chelčického 39, Praha 3 - Žižkov
 • Poskytují pomoc při řešení sociálně právních a právních problémů v souvislosti s domácím násilím

 • Snaží se o stabilizaci psychického stavu klientů

 • Podpora klientů v aktivitách, které vedou k získání větší samostatnosti a sebevědomí při řešení situace

 • Nabízejí komplexní informační servis o možnostech řešení domácího násilí, pomoc při orientaci v právech a právem chráněných zájmech

 • Mají program Viola, který se zaměřuje přímo na osoby působící násilí na jiných, více informací zde

 • Děti se na centrum mohou obrátit také v doprovodu zákoného zástupce nebo na doporučení, jak to funguje zde

Provozní doba

Po     8:00 - 18:00     (8:00 - 8:30 a 17:30 - 18:00 pouze pro objednané klienty)

Út     8:00 - 19:00     (8:00 - 8:30 a 17:30 - 19:00 pouze pro objednané klienty)

​St     8:00 - 19:30     (8:00 - 8:30 a 16:30 - 19:30 pouze pro objednané klienty)

​Čt     8:00 - 19:00     (8:00 - 8:30 a 16:30 - 19:00 pouze pro objednané klienty)

​Pá     8:00 - 15:00     (8:00 - 8:30 a 14:00 - 15:00 pouze pro objednané klienty)

Intervenční centrum Kladno (ZSI Kladno)

pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím

Telefon:

E-mail: ic@zsi-kladno.cz

Web

Adresa:

 • Jana Palacha 1643 (1. patro vlevo), Kladno
 • Bezplatně poskytují ambulantní a terénní služby osobám ohroženým domácím násilím
 • Na konzultace je nutné se objednat
 • Poskytují sociální a právní poradenství, psychologickou pomoc
 • Vše probíhá diskrétně a v anonymitě

Provozní doba:

Po - Pá     8:00 - 15:00

Poslední uživatel je pracovníkem přijat nejpozději 60 minut před koncem pracovní doby.

Možnost konzultace i mimo provozní dobu po předchozí domluvě.

Klinika adiktologie při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

léčba všech druhů závislostí

 • Psychologická pomoc pro závislé a jejich rodinné příbuzné
 • Úvodní informativní sezení o nabízených službách
 • Vstupní psychiatrické vyšetření k posouzení diagnózy a indikaci léčby, s možností ambulantní systematické psychiatrické péče
 • Rodinná psychoterapie (práce s celým rodinným systémem)
 • Skupinová psychoterapie
 • Doporučení k jiným typům léčby na Klinice adiktologie

Provozní doba

Po - Pá     8:00 - 13:00     (příjmová kancelář)

Po - Pá     9:00 – 17:00     (dětská adiktologie - před návštěvou je třeba se objednat)

Linka důvěry Kladno

 • Linka je pro kohokoliv, kdo řeší nejaký problém, se kterým si sám neví rady
 • Linka je anonymní a pracují na ní vyškolení odborníci
 • Hovor je účtován jako hovorné za běžný telefonní tarif

Manželská a rodinná poradna

ZSI Kladno

Telefon:

E-mail: poradna@zsi-kladno.cz

Web

Adresa:

 • Jana Palacha 1643, Kladno
 • Osobní, párové i rodinné terapie
 • Skupiny dle aktuálně nabízených
 • Na úvodní konzultaci (50-60 minut) je nutné se objednat osobně nebo telefonicky na konkrétní datum a čas
 • Program dítě v centru zájmu (pro řešení rozvodových konfliktů)

Provozní doba

Po - Pá     8:00 - 15:00     (jiné časy dle předchozí dohody)

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Telefon:

E-mail: kladno@pppsk.cz

Web

Adresa:

 • Cyrila Boudy 2953, Kladno
 • Pomáhají řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku
 • Zajišťují odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže
 • Poskytují diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy nebo výukovými obtížemi
 • Zajišťují psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích

Provozní doba

Po         7:00 - 17:00
Út, Čt    7:00 - 15:30
St          7:00 - 16:00
Pá         7:00 - 13:00

Poradna pro občanství / občanská a lidská práva, z. s.

Telefon:

E-mail: poradna@poradna-prava.cz

Web

Adresa:

 • U Kanálky 1559/5, Praha 2
  Wilsonova 599, Slaný
 • Pomoc s upevňováním rodičovských dovedností, vedení a hospodaření domácnosti, péče o děti, zdraví,  hygienu, apod.
 • Pomáhají při komunikaci se školou, plánování dne, zájmových a volnočasových aktivit, s orientací v problematice specifických poruch učení / chování (komunikace s Pedagogicko-psychologickou poradnou), záškoláctví a šikany, nácvik domácí školní přípravy s aktivní účastí rodičů
 • Řeší vztahy v rodině (komunikace s nejbližší rodinou, budování vztahů, pomoc při obnovování nebo upevnění kontaktu s rodinou)
 • Nabízejí pomoc se stabilizací rodinného prostředí, směřující k prevenci odebrání dítěte z péče, komunikace s OSPOD, pěstouny, doprovázejícími organizacemi
 • Zprostředkovávají kontakty a doprovody na úřady, školy, další organizace a instituce
 • Řeší osobní záležitosti (trvalý pobyt, průkazy totožnosti, rodné listy, apod.), zprostředkovávají materiální pomoc (ošacení, potraviny, hygiena, spolupráce s humanitárními organizacemi)
 • Pomáhají s orientací v systému sociálního zabezpečení (dávky pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory, nemocenského pojištění apod.)

E-mail Slaný: ivana.carbochova@poradna-prava.cz

Úřední hodiny Pražské pobočky

St     10:00 - 17:00     (možnost přijít bez objednání, jiné časy nutné předem telefonicky objednat na recepci)

Středisko ROSA

centrum pro rodiny

Telefon:

E-mail: info@strediskorosa.cz

Web

Adresa:

 • Římská 2846, Kladno - Rozdělov
 • Rodinné poradenské centrum
 • Program pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením
 • Program pro rodiny s dětmi v pěstounské péči
 • Program pro rodiny sociálně a etnicky znevýhodněné

Otevírací doba

Psychologická poradna

Po - Pá     8:00 - 16:00     (nutnost objednání)

Workshopy pro rodiče s dětmi

Út     9:00 - 11:45      (keramika)

Pá     9:00 - 11:45     (výtvarné dílny)

Hračkotéka, knihovna

Út, Pá     11:00 - 11:45

Kluby pro rodiče s dětmi se zdravotním postižením

Čt     15:00 - 18:00     (děti 0 - 7 let po předchozí domluvě)

Út sudé     16:00 - 18:00     (děti 7 - 15 let po předchozí domluvě)

Klub pěstounských rodin

Út liché    16:00 - 18:00     (po předchozí domluvě)

Klub dětí z pěstounských rodin

St     16:00 - 17:00     (mladší děti po předchozí domluvě)

St     17:00 - 18:00     (starší děti po předchozí domluvě)

Zdravotní klub pro pěstouny

Čt     9:00 - 10:30     (po předchozí domluvě)

Triangl

centrum pro rodinu

Telefon:

E-mail: monika.prajzlerova@csspraha.cz

Web

Adresa:

 • Chelčického 39/842, Praha 3 - Žižkov
 • Nabízejí párové poradenství a terapie, rodinné poradenství a terapie, rodičovské skupiny, videotrénink interakcí (VTI)
 • Provozují rozvojové a sociálně podpůrné vrstevnické skupiny pro děti a dospívající
 • Služby jsou bezplatné, k návštěvě nepotřebujete doporučení, můžete vystupovat anonymně
 • Telefonické nebo osobní domluvení termínu před první návštěvou

Provozní hodiny pracoviště:

Po - Čt     8:00 - 17:00

Pá            8:00 - 14:00

triangl@csspraha.cz

Zařízení sociální intervence Kladno

Telefon: 312 292 311 (ředitelství)

E-mail: posta@zsi-kladno.cz

Web

Adresa:

 • Jana Palacha 1643, Kladno

Ada+

Telefon: 312 292 339

              606 770 175

E-mail: terapie@zsi-kladno.cz

Web

Adresa: Jana Palacha 1620 (2. patro), Kladno

 • Především pomoc pro závislé
 • Zajišťuje pravidelný poradenský kontakt s terapeuty jež poskytují sociálně terapeutické činnosti, poradenství v oblastech práva, psychologie a v oblasti vzdělávání, psychodiagnostickou činnost, edukaci, psychoterapii individuální, párovou, manželskou, rodinnou a skupinovou, nácvik sociálních a komunikačních dovedností, řešení problematiky komunikace, pochopení motivace sociálního chování druhých osob, vzájemného pochopení, empatie, schopnosti akceptace sebe i druhých osob
 • Individuální přístup ke všem členům v rodině
 • Individuální konzultace záleží na domluvě
 • Preventivní skupina pro děti (10 - 13 let) - pátek 14:00 - 15:00 hod.
 • Pro rodiče Skupinová terapie - 1x měsíc
 • Skupinová terapie každý týden dvě skupiny pro klienty látkově závislé

 • Pro klienty s nelátkovou závislostí (např. gambling apod.) středa 15:00 - 16:30 hod. 

 • Rodinné terapie - 1x za měsíc dle domluvy

 • Seberozvojové aktivity - dle domluvy, min 1x za 2 měsíce

Přijímací den nových klientů

St     8:00 - 15:00     (i bez předchozího objednání)

Zájemci o program se mohou telefonicky, písemně či osobně domluvit i na jiný termín první návštěvy.

Intervenční centrum

Telefon: 312 292 334

               312 292 335

               605 765 883

E-mail: ic@zsi-kladno.cz

Web

Adresa: Jana Palacha 1643 (1. patro vlevo), Kladno

 • Bezplatně poskytují ambulantní a terénní služby osobám ohroženým domácím násilím
 • Na konzultace je nutné se objednat
 • Poskytují sociální a právní poradenství, psychologickou pomoc
 • Vše probíhá diskrétně a v anonymitě

Provozní doba:

Po - Pá     8:00 - 15:00

Poslední uživatel je pracovníkem přijat nejpozději 60 minut před koncem pracovní doby.

Možnost konzultace i mimo provozní dobu po předchozí domluvě.

Manželská a rodinná poradna

Telefon: 312 292 344

              720 104 096

E-mail: poradna@zsi-kladno.cz

Web

Adresa: Jana Palacha 1643, Kladno

 • Osobní, párové i rodinné terapie
 • Skupiny dle aktuálně nabízených
 • Na úvodní konzultaci (50-60 minut) je nutné se objednat osobně nebo telefonicky na konkrétní datum a čas
 • Program dítě v centru zájmu (pro řešení rozvodových konfliktů)

Provozní doba

Po - Pá     8:00 - 15:00     (jiné časy dle předchozí dohody)